Rose Sound Alchemy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Rose Sound Alchemy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
–  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rose Sound Alchemy, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens.

Rose Sound Alchemy
Rosa Verstegen
rosesoundalchemy@gmail.com

Disclaimer
Algemeen
Door bezoek aan en gebruik van deze website rosesoundalchemy.com gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Wijzigingen
Alle informatie die Rose Sound Alchemy op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy te lezen voorafgaand aan elk gebruik van rosesoundalchemy.com en gerelateerde sessies en workshops. Door deel te nemen aan een sessie of workshop gaat u akkoord met eventuele wijzigingen.
Rose Sound Alchemy raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.